Jeugdhulp - professionelen (Homepage)

MDT’s en diagnostiek

Erkende multidisciplinaire teams (MDT’s) hebben drie taken:

 • minderjarigen aanmelden bij de intersectorale toegangspoort;
 • een indicatievoorstel doen bij de aanmelding bij de toegangspoort zodat de aanvraag sneller behandeld kan worden door de toegangspoort;
 • diagnostiek aanleveren aan de toegangspoort.

Jeugdhulp staat, met het nieuw decreet integrale jeugdhulp, in voor de erkenning van alle MDT’s in de integrale jeugdhulp in Vlaanderen. Op 7 oktober 2015 hebben minister Vandeurzen en minister Crevits een nieuw besluit goedgekeurd voor de erkenning en financiering van de MDT’s in de jeugdhulp. Dit besluit betekent dat er vanaf 1 januari 2016 een nieuw intersectoraal beleidskader van kracht is voor de erkenning en financiering van de MDT’s in de integrale jeugdhulp. De nieuwe regelgeving bevat de kwaliteitsvoorwaarden voor een erkenning als MDT, wijzigt de financiering van de multidisciplinaire teams en bepaalt de procedure voor de erkenning van nieuwe diensten.

De ministers wensen uitvoering te geven aan het decreet Integrale jeugdhulp, maar dit in een regelluw kader. De erkenning van de bestaande MDT’s (hun erkenning is voor 1 maart 2014 door toenmalig Jongerenwelzijn overgenomen van het VAPH) zal worden voortgezet en gelden voor onbepaalde duur tenzij het MDT dit niet wenst. De MDT’s worden daarbij verondersteld de nieuwe kwaliteitseisen inzake het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te respecteren. Een overzicht van de reeds erkende MDT’s in Vlaanderen is beschikbaar. Diensten die momenteel nog geen erkenning hebben en samenwerkingsverbanden, kunnen dit aanvragen bij Jeugdhulp.

De erkende MDT’s kunnen zich in de volgende diensten bevinden:

 • CLB
 • diensten maatschappelijk werk mutualiteiten
 • diensten GGZ
 • revalidatiediensten of -centra
 • OBC
 • COS
 • OOOC
 • Kinderpsychiatrische diensten ziekenhuizen

Overzicht MDT’s

schematisch overzicht multidisciplinaire teams

Bijzondere erkenningsvoorwaarden voor groepen 2 en 3: voor hen geldt een jaarlijks minimum aantal te realiseren en bij de toegangspoort in te dienen A-documenten.

Voor MDT’s die enkel IMB-aanvragen indienen, blijven de bijzondere erkenningsvoorwaarden van het VAPH gelden (MB 1/1/11).

Contactgegevens multidisciplinaire teams

Kwaliteitseisen

Voor alle MDT’s gelden dezelfde eisen op vlak van service en kwaliteit.

Inhoudelijke kwaliteitseisen

 • het garanderen van een multidisciplinair verloop van het diagnostisch proces en de besluitvorming;
 • het naleven van een aantal werkingsprincipes zoals doelgerichtheid, gericht zijn op de noden van de cliënt, werken vanuit een interactioneel perspectief, hanteren van een probleemfocus naast een krachtgerichte focus, samenwerking met de cliënt …;
 • het beschikken over de kennis en competenties om zowel onderkennende, verklarende als handelingsgerichte of indicerende diagnostiek uit te voeren;
 • het hanteren van een transparante, uitgeschreven en wetenschappelijk onderbouwde werkwijze voor het voeren van diagnostiek;
 • het kritisch kiezen en uitvoeren van de meest gepaste diagnostische aanpak;
 • het vervullen van de rol van contactpersoon-aanmelder bij de toegangspoort en in dit kader de cliënt betrekken;
 • het beschikken over de bekwaamheid om de zorgzwaarte te meten;
 • het opmaken van indicatiestellingsvoorstellen conform de kwaliteitseisen in de regelgeving voor de indicatiestelling door de toegangspoort (onafhankelijk van het aanbod, maximaal aansluiten bij de hulpvraag, maximaal rekening houden met de mogelijkheden van de cliënt …).

Organisatorische kwaliteitseisen

 • Een multidisciplinaire samenstelling van het MDT;
 • De onafhankelijke werking van het hulpverleningsaanbod dat men eventueel als dienst ook ‘in huis’ heeft;
 • De capaciteit om zelf het diagnostisch proces te kunnen uitvoeren;
 • Een vormingsplan voor alle teamleden.

Meer informatie

Erkenningskader MDT’s

De nota erkenningskader voor de MDT’s schetst het kader voor de erkenning en financiering van de MDT’s in het licht van het vernieuwde jeugdhulplandschap, voor de periode vanaf 1 januari 2016.

Documenten

Presentaties

Presentaties multidisciplinaire teams

Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen op het Vlaams Loket Jeugdhulp

Vragen over de multidisciplinaire teams in de integrale jeugdhulp?

Neem contact op met Klaartje Cops, stafmedewerker van de afdeling Continuïteit en toegang.