Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Continuïteit

De afdeling Continuïteit en toegang (ACT) biedt procesmatige ondersteuning aan het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) en aan de regionale netwerken. Dat moet leiden tot de uitwerking en implementatie van afspraken die de continuïteit van hulpverleningstrajecten ten goede komen, zowel in de rechtstreeks als in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Met de uitbouw van een regionaal info- en aanspreekpunt ontsluit de afdeling het regionale hulpaanbod en staat ze in voor de organisatie van cliëntoverleg, bemiddeling en rondetafels voor jongvolwassenen.

De coördinatie van de activiteiten rond hulpcontinuïteit ligt bij:

Continuïteit in de jeugdhulp realiseren

De zorg om continuïteit in de jeugdhulp is een belangrijke pijler, zowel in het decreet Integrale jeugdhulp als in de nota Jeugdhulp 2.0. De regelgeving formuleert hierover een globale doelstelling en voorziet in een aantal instrumenten1.

Vanuit het standpunt van de minderjarige kan continuïteit begrepen worden als: het integraal, complementair en zo naadloos mogelijk inzetten van de hulp die gewenst, overeengekomen en/of noodzakelijk is. Deze doelstelling wordt, vanuit het standpunt van de hulpverlening, wellicht het dichtst benaderd met de term trajectbegeleiding.

De realisatie van die trajectbegeleiding wordt (opnieuw) beschouwd als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij de jeugdhulp. De operationalisering van continuïteit - zoals in de regelgeving voorzien - moet evenwel bijkomend verduidelijkt worden. Bovendien kunnen trajectbegeleiding en continuïteit in de praktijk versterkt worden door acties op verschillende terreinen, met name rond vier doelstellingen:

  • continuïteit van de cliëntinformatie;
  • beschikbaarheid van het hulpaanbod;
  • continuïteit in de hulpverlening;
  • continuïteit van cliëntcontact.

De opdrachten van de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) situeren zich vooral bij de eerste drie doelstellingen. Zo kan op casusniveau de hulpverlening - indien mogelijk - zonder onderbreking verder lopen. De regionale teams staan in voor de realisatie van voornoemde opdrachten, door volgende functies:

Functie advies en oriëntatie

Het info- en aanspreekpunt ontsluit en verankert de regionale kennis omtrent het hulpaanbod dat relevant is voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, met specifieke aandacht voor de lokale en sectorale verschillen. Ook het brede aanbod van krachtgericht werken en netwerkstrategieën wordt meegenomen.

De afdeling Continuïteit en toegang (ACT) levert met de uitbouw van een regionaal info-en aanspreekpunt een bijdrage aan de realisatie van continuïteit.

Functie cliëntoverleg

Het gebeurt steeds vaker dat meerdere vormen van hulp gecombineerd en in samenhang moeten worden ingezet om een antwoord te bieden op de noden en vragen van ouders, kinderen en jongeren. Soms geraakt hierdoor de hulp niet opgestart of is het overzicht in een lopend traject zoek.

Wanneer ouders en jongeren bovendien geconfronteerd worden met verschillende of zelfs tegenstrijdige verwachtingen van de betrokken hulpverleners, of hun eigen vragen en verwachtingen raken ondergesneeuwd, dan is er een reëel risico op afhaken.

De nood aan coördinatie en de zorg voor continuïteit van de hulpverlening neemt dan sterk toe. Ouders, jongeren en hulpverleners kunnen bij ACT een vraag stellen naar de organisatie van cliëntoverleg integrale jeugdhulp, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Functie bemiddeling

Met een onafhankelijke bemiddelaar

Een goede relatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager is een kritieke succesfactor voor continuïteit en een goed verloop van hulpverlening. Ook de verstandhouding tussen ouder(s) en minderjarigen heeft een grote impact.

Soms loopt de hulpverlening vast of is er een conflict dat maakt dat de hulp niet opgestart geraakt. Een jongere, zijn ouders en de hulpverleners geraken het bijvoorbeeld niet eens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen een jongere en zijn ouders, waar geen gesprek meer mogelijk lijkt. Het kan dus gaan om meningsverschillen tussen ouders en kinderen over de gewenste hulpverlening of het verloop ervan, of om meningsverschillen tussen hulpverleners en cliënten over het verloop en het opzet van hulpverlening.

Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren, ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Zij richten hun vraag naar ACT in hun regio.

Bemiddelend op te treden tussen hulpaanbieders

In complexe casussen en crisissituaties is samenwerking tussen hulpverleners van verschillende voorzieningen uit verschillende sectoren noodzakelijk. Soms geeft dit problemen, vaak veroorzaakt door verkeerde verwachtingen, verschillen in interpretatie of miscommunicatie. ACT kan op vraag van één van de voorzieningen bemiddelend optreden, met de focus op herstel van de samenwerking.

Functie rondetafels jongvolwassenen

ACT is aanspreekbaar voor de organisatie van rondetafels voor jongvolwassenen, in situaties waarbij meerdere hulpaanbieders betrokken zijn en waar de overgang als zorgwekkend of complex wordt beschouwd.

1 De regelgeving voorziet in een aantal instrumenten zoals: vraagverheldering, verwijzing, de opdracht van CPA / consulent en vertrouwenspersoon, trajectbegeleiding, hulpcoördinatie, cliëntoverleg en bemiddeling. Voor moeilijk te ‘bemiddelen dossiers’ treden jeugdhulpregisseurs actief op in regiebesprekingen fase 2 en 3. Een bijkomend budget kan ingezet worden via het geïndividualiseerd aanbod. De intersectorale zorgnetwerken kunnen voor jongeren met een combinatie van ernstige problemen een oplossing bieden.

Cliëntoverleg

Bij het cliëntoverleg in de jeugdhulp komen jongeren, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen samen om de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen. Een externe, onafhankelijke voorzitter zit het overleg voor als gespreksleider en maakt een werkplan op.

Cliëntoverleg kan ingezet worden in functie van de coördinatie en continuïteit van de hulp en ook bij stopzetting van de jeugdhulp. De aanvraag moet gebeuren met het akkoord of op vraag van de jongere of ouder.

Jongeren en ouders kunnen zelf of samen met een hulpverlener cliëntoverleg aanvragen. Het cliëntoverleg is gratis.

Meer weten?

Werkdocumenten voorzitters

Deskundigen in het cliëntoverleg

Steun mee de campagne over cliëntoverleg en bemiddeling!

Cliëntoverleg en bemiddeling zijn belangrijke instrumenten voor de continuïteit in de jeugdhulp. Daarom is een informatiepakket ontwikkeld om ze meer bekend te maken bij het grote publiek. Want ook hulpverleners spelen een belangrijke rol bij de bekendmaking ervan.

Onderstaand infopakket omvat allerlei teksten, banners en afbeeldingen m.b.t. de campagne rond cliëntoverleg en bemiddeling. De handleiding maakt je wegwijs in de documenten.

Bemiddeling

Conflicten kunnen de continuïteit in de hulpverlening in het gedrang brengen. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren, ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Samen met de betrokkenen ontknoopt hij het conflict, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen.

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis. De bemiddeling is gratis.

Bemiddeling moet ook ingeschakeld worden wanneer cliënt en hulpverlener het niet eens geraken over een aanvraag naar de toegangspoort.

Meer weten?

Werkdocumenten bemiddelaars

Steun mee de campagne over cliëntoverleg en bemiddeling!

Cliëntoverleg en bemiddeling zijn belangrijke instrumenten voor de continuïteit in de jeugdhulp. Daarom is een informatiepakket ontwikkeld om ze meer bekend te maken bij het grote publiek. Want ook hulpverleners spelen een belangrijke rol bij de bekendmaking ervan.

Onderstaand infopakket omvat allerlei teksten, banners en afbeeldingen m.b.t. de campagne rond cliëntoverleg en bemiddeling. De handleiding maakt je wegwijs in de documenten.


Meer informatie over bemiddeling is te vinden op mijn.jeugdhulp.be.

Rondetafels voor jongvolwassenen

Het aanbod voor jongvolwassenen moet, vanuit het oogpunt van continuïteit, zo worden georganiseerd dat ze bij uitstroom uit de jeugdhulp zo maximaal mogelijk over de kennis en vaardigheden beschikken om hun eigen weg te vinden. Voor jongvolwassenen voor wie na de jeugdhulp vervolghulp noodzakelijk blijft, worden specifieke acties opgezet2.

Het Actieplan Jongvolwassenen3 voorziet in een aantal acties die de brug naar volwassenheid leggen, waarbij voorzieningen de uitstroom van jongvolwassenen voorbereiden op een planmatige manier.

Omdat hulpverlening na 18 jaar soms wenselijk maar niet altijd evident te organiseren is, zijn rondetafels voor kwetsbare jongvolwassenen een mogelijkheid. Want sommige situaties zijn zo complex dat de continuïteit van het hulpverleningstraject in het gedrang komt:

  • jongeren zien een verderzetting in de jeugdhulp niet zitten,
  • de brug naar hulpverlening voor volwassenen is wenselijk maar moeilijk te leggen,
  • jongeren keren terug naar de jeugdhulp omdat alleen leven niet lukt…

ACT is aanspreekpunt voor de organisatie van dergelijke rondetafels. Totdat een duurzame oplossing is gevonden, zal ACT de hulpvraag opvolgen. Daarbij legt het actief contact met VAPH, OCMW of andere relevante partners in de volwassenhulp en organiseert het rondetafels om een uitvoerbaar ondersteuningsplan voor de jongere te bekomen. Waar nodig treedt ACT intermediërend op. Om jongeren zonder stabiel (familiaal) netwerk te ondersteunen, werkt ACT een partnerschap uit met het brede aanbod van krachtgericht werken in de regio.

2 Een 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen.
3 Actieplan Jongvolwassenen goedgekeurd op ACO d.d. 2 juni 2017.