Raadgevend Comité Jeugdhulp

In het kader van de nota Jeugdhulp 2.0 is het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn aangepast aan en uitgebreid tot de stakeholders van integrale jeugdhulp. Het Raadgevend Comité moet zo een meer uitgesproken rol spelen en ook linken leggen met andere Raadgevende Comités. Hiertoe heeft de Vlaamse Regering op 13 januari 2017 de nieuwe leden van het intersectoraal samengesteld Raadgevend Comité voor Jeugdhulp benoemd en dit voor 4 jaar. Op 16 juni 2017 heeft de Vlaamse regering beslist om het Raadgevende Comité uit te breiden met 1 extra vertegenwoordiging van de gebruikers waardoor het Raadgevend Comité nu bestaat uit 24 leden. De benoeming van het effectieve en plaatsvervangende 24ste lid vond plaats op 6/10/17.

 • 7 vertegenwoordigers van de gebruikers;
 • 8 vertegenwoordigers van de voorzieningen;
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • 6 onafhankelijke experten.

Ook de administraties nemen deel aan het Raadgevend Comité als waarnemend lid.

Meer weten? Bekijk de samenstelling en het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité.

Adviezen Raadgevend Comité

2019

 • Advies 2019/02 m.b.t. afstemming regio-indelingen in Vlaanderen
 • Advies 2019/01 m.b.t. de bouwstenen voor de uitwerking van een budget voor de niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap

2018

 • Advies 2018/06 m.b.t. wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp
 • Advies 2018/05 m.b.t. uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het Jeugddelinquentierecht
 • Advies 2018/04 m.b.t. visie van het Raadgevend Comité i.v.m. Jeugdhulp 2024
 • Advies 2018/03 m.b.t. inhoudelijke standaarden crisismodules
 • Advies 2018/02 m.b.t. geactualiseerd erkennings- en subsidiëringsbesluit voor Jongerenwelzijn
 • Advies 2018/01 m.b.t. modulering 3.0.

2017

2015

2014

 • Advies 2014/03 m.b.t. het rapport “Naar een constructief jeugdsanctierecht” van de Werkgroep Jeugdsanctierecht.
 • Advies 2014/02 m.b.t. het toekomstige kwaliteitskader in de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum.
 • Advies 2014/01 m.b.t. het Actieplan Jeugdhulp ‘Met de kracht van de jeugd naar 2020’.

2013

 • Advies 2013/03 m.b.t. het ontwerp van de erkennings- en subsidiëringsregelgeving voor de Centra voor Integrale Gezinszorg, in het raam van de overheveling van deze centra naar Jongerenwelzijn vanaf 1 januari 2014.
 • Advies 2013/02 m.b.t. de ontwerptekst van het voorontwerp van decreet m.b.t. de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, zorgverleners, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen
 • Advies 2013/01 m.b.t. voorstellen in de nota’s “Sparen in Pleegzorg” en “Sparen voor pleegkinderen door de overheid”

2012

 • Advies 2012/06 m.b.t. de teksten betreffende het inhoudelijk concept voor het sectorale uitvoeringsbesluit bij het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003
 • Advies 2012/05 m.b.t. experimenteel modulair kader
 • Advies 2012/04 m.b.t. Jaarverslag Raadgevend Comité 2011
 • Advies 2012/03 m.b.t. documenten die betrekking hebben op de begrotingscontrole 2012
 • Advies 2012/02 m.b.t. de Staten-Generaal voor de Jeugdhulp
 • Advies 2012/01 m.b.t. de nota ‘regulariseringsmogelijkheden voor projecten in de bijzondere jeugdbijstand en een procedure voor innovatieve projecten’

Jaarverslagen Raadgevend Comité

Besluiten Vlaamse Regering