VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 14 22/09/2016
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.
Jeugdhulp in een nieuw kleedje
U ziet het: de nieuwsbrief over de jeugdhulp in Vlaanderen zit in een heel nieuw kleedje. De nieuwe huisstijl bestaat uit een frisse en kleurrijke vormgeving, opgemaakt volgens het Vlaamse merkbeleid. Deze stijl zal de komende tijd ook in andere communicatiemiddelen worden doorgevoerd. Zo zal de website www.jeugdhulp.be binnenkort een totaal nieuwe invulling krijgen, zowel inhoudelijk als visueel. De exacte timing wordt nog bekendgemaakt, onder meer via de website van Jongerenwelzijn.
Debat over kwetsbare jongvolwassenen
Het tragische overlijden van Jordy (19) heeft niemand onberoerd gelaten. In de media zijn tal van getuigenissen en opiniestukken verschenen en ook in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement is op 13 september gedebatteerd over de aanpak van de hulpverlening voor de kwetsbare groep jongvolwassenen. Lees in het verslag meer over de initiatieven die uit het debat zullen voortvloeien. Zo pleit minister Vandeurzen voor een rondetafel bij elke jongere die de jeugdhulp verlaat. Op die netwerktafel moet ook het sociale netwerk van de jongere aan bod komen.
Nieuw: de afdeling Continuïteit en toegang
Binnen Jongerenwelzijn veranderde de afdeling Intersectorale toegangspoort op 1 september haar naam naar de afdeling Continuïteit en toegang (ACT). Deze aanpassing komt er omdat de afdeling - naast de reeds bestaande opdrachten - vanaf nu ook meer zal inzetten op continuïteit als belangrijke doelstelling van integrale jeugdhulp. Voor de uitbreiding met deze opdracht vervoegen zes collega’s van het voormalige team Integrale jeugdhulp in het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de afdeling. Meer hierover is te lezen in het ACT Berichtenblad.
Huisstijlelement, schuine lijnen
e-Youth schakelbord voor gegevensdeling in de jeugdhulp
e-Youth schakelbord voor gegevensdeling in de jeugdhulp
De jeugdhulp gaat van start met een vernieuwend informaticastuurplan e-Youth. Kernstuk van dit meerjarenplan is het e-Youthplatform. Dat zal de gegevens bevatten die gemeenschappelijk gebruikt of geraadpleegd kunnen worden door verschillende groepen hulpverleners. Zoals:
  • identificatie- en contextgegevens van de minderjarigen aan wie hulp wordt verstrekt;
  • aanmeldingen door consulenten bij het CAP;
  • jeugdhulpbeslissingen van de toegangspoort: te raadplegen door consulenten en te gebruiken door het niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod
Lees het volledige bericht op de website
Wijziging decreet Integrale jeugdhulp
Eind augustus trad een wijziging aan het decreet Integrale jeugdhulp in werking (artikel 75/1 decreet Integrale jeugdhulp). De wijziging gaat heel specifiek over het delen van gegevens met het (jeugd)parket en de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening. Door deze wijziging kunnen in situaties van mogelijke verontrusting een beperkt aantal gegevens van de jeugdhulp worden doorgegeven aan het parket of aan de sociale dienst, op hun vraag. Op die manier kan een inschatting gemaakt worden van situaties van mogelijke verontrusting, om daarna de nodige en gepaste stappen te kunnen zetten. Het parket of de sociale dienst moet deze vraag tot informatie schriftelijk stellen. Het gaat om volgende basisgegevens:
  1. De identificatie van de betrokken partijen;
  2. Het feit of er jeugdhulpverlening ten aanzien van de minderjarige (en ouders of opvoedingsverantwoordelijken) is aangevat, wordt voortgezet of is beëindigd.
Meer precieze informatie hierover volgt nog, om meer duidelijkheid te scheppen over het gebruik van dit artikel.
Werken met netwerken in situaties van verontrusting: inschrijven vóór 7 oktober
Binnen de jeugdhulp is het creëren en stabiliseren van duurzame netwerken rond jongeren een niet te onderschatten opdracht. Door breuken te vermijden met familie en vrienden, zorgen hulpverleners ervoor dat jongeren, wanneer ze uitstromen uit de hulpverlening nog een plekje vinden in hun netwerk. Hiervoor zijn tal van waardevolle methodieken uitgewerkt, zoals Signs of Safety, Partners in veiligheid, Familienetwerkberaad, Eigen Kracht Conferenties, Geweldloos Verzet , Positieve heroriëntering … Op 13 en 14 oktober organiseert het departement WVG een tweedaagse vorming om hulpverleners de mogelijkheden te tonen en op weg te helpen. Inschrijven kan nog tot 7 oktober.
Meer informatie
Huisstijlelement, schuine lijnen
Regionale vormingen in het najaar
De IROJ (intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp) organiseren in het najaar tal van vormingen en studiedagen. Zo organiseert het IROJ West-Vlaanderen netwerkdagen rond het thema ‘Samenwerking in verontrusting’. Het IROJ Limburg houdt dan weer een startsessie en terugkomsessie rond ‘Taal geven aan verontrusting’ en organiseert een studiedag rond ‘Omgaan met informatiedeling binnen de jeugdhulp en tussen de jeugdhulp & justitie’. Het IROJ Oost-Vlaanderen richt tot slot een aantal trainingssessies voor praktijkwerkers in rond ‘Handelen in situaties van verontrusting’ en een workshop rond ‘Zien, durven, doen’ rond het bespreekbaar maken van middelengebruik door ouders.
Vorming rond armoede en sociale uitsluiting voor jeugdhulpsector
Vorming rond armoede en sociale uitsluiting voor jeugdhulpsector
TAO-armoede geeft vorming en intervisie, coaching en advies rond armoede en sociale uitsluiting. Voor de jeugdhulpsector organiseert het in het najaar tweedaagse vormingen per regio en begin 2017 ook een interprovinciale terugkomdag. Daarbij komen diverse thema’s aan bod, zoals effecten van armoede en sociale uitsluiting, krachtgericht werken, participatief werken en verbinding.
Meer informatie
Beroepsgeheim en ethisch verantwoord hulpverlenen
Jongerenbegeleiding-Informant, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseren een tweedaagse opleiding rond ‘Beroepsgeheim en ethisch verantwoord hulpverlenen’ op 29 november 2016 en 26 januari 2017. Gezinsdrama’s, intrafamiliaal geweld en radicalisering zijn actuele thema’s die niet alleen maatschappelijk nauwlettend gevolgd worden, maar van hulpverleners heel wat vragen. Wat kan en mag nu eigenlijk wel en niet gedeeld worden met andere instanties over lopende hulpverlening? Hoe neem je als hulpverlener goede beslissingen, rekening houdend met je opdracht? De opleiding gaat hier dieper op in.
Huisstijlelement, schuine lijnen
In de kijker: Weliswaar
In de kijker: Weliswaar
Weliswaar is het vakblad voor al wie actief is in de welzijns- en gezondheidssector. Het brengt nieuws over beleid en wetenschap, maar vooral over het harde werk in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren komen daarbij aan bod: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk ... Elke editie staat in het teken van een thema. Zo bracht september een dossier over samenwerken over de sectoren heen. Je kan een gratis abonnement op de papieren editie vragen of intekenen op de nieuwsbrief.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be